REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego saabix.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym saabix.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta cen sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego saabix.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego saabix.pl oraz składania zamówienia na produkty, niezbędne jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej ( e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego saabix.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego saabix.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego saabix.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego saabix.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego saabix.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego saabix.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego saabix.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego saabix.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego saabix.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami §2 regulaminu.

7. Sprzedawcą w Sklepie Internetowym saabix.pl jest firma: SAABIX Krzysztof Mackiewicz
20-150 Lublin, Bursaki 14. Zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem: 2251/2010 posługująca się numerem NIP 712-286-76-37, numerem REGON 060192429.

8. Oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:

* Przelewem na konto Firmy: Metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Umowę uznaje się za zawartą od wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.

* Gotówka za pobraniem: Kupujący płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi. Umowę uznaje się za zawartą od potwierdzenia jej przez Sprzedawcę.

* Gotówkowa przy osobistym odbiorze w siedzibie sklepu: Zapraszamy do odbioru zamówionego towaru osobiście w naszej firmie. Oszczędzacie Państwo w ten sposób dodatkowo na kosztach przesyłki. Umowę uznaje się za zawartą od potwierdzenia jej przez Sprzedawcę.


§2 Rejestracja

1.
W celu rejestracji w Sklepie Internetowym saabix.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego saabix.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym saabix.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego saabix.pl są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym saabix.pl każdorazowo logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres poczty biuro@saabix.pl z prośbą o usunięcie konta Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym saabix.pl.


§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego saabix.pl

1.
Logowanie do Sklepu Internetowego saabix.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto.

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego saabix,pl, w tym składać zamówienie na produkty dostępne w asortymencie sklepu Internetowego saabix.pl.

3. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego saabix.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich ( w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym saabix.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczeniu usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego saabix.pl mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem e-maila. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień §9 regulaminu.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia przysłania towaru.

6. Klient zobowiązany jest do zachowania tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym saabix.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym saabix.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.


§4 Informacje o produktach

1.
Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego saabix.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego saabix.pl.

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed założeniem zamówienia przez Klienta.

3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

a) Cena towaru, który w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego jest niedostępny lub na zamówienie może ulec zmianie.


§5 Warunki realizacji zamówień

1.
Klient może składać zamówienie na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego saabix.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu założenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego saabix.pl;
b) wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta osobiście – wybrać z listy Odbiór Osobisty;
e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klienta może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g) kliknąć przycisk „wyślij zamówienie” w zależności od wyboru formy płatności

3. W przypadku płatności z góry- opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi- w zależności od jego wyboru:

* na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu ( kurierem)

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru.

5. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia ( w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie ( w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie

8. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust.7 niniejszego paragrafu ( w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma może anulować zamówienie w całości.

9. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę ( lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.
W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w niniejszym dopuszczalnym przez prawo terminie.

11. W przypadku zakupu towarów zamawianych na specjalne indywidualne zamówienie, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.§6 Modyfikacje zamówienia

1.
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę przesyłki z przedmiotem zamówienia Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży ( odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zmiana w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego saabix.pl w zakładce Twoje Konto lub kontaktując się z nami telefonicznie z Obsługą Sklepu.
§7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1.
W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
a) podczas odbioru zamówienia osobiście przez Klienta- płatność gotówką

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu przez firmę kurierską – gotówką

c)
przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym

2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

3. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając z przelewu bankowego.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


§8 Czas realizacji zamówień

1.
Wszystkie zmówione części w naszym sklepie wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

4.
Klient powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionym towarem jeszcze przed jej rozpakowaniem a w szczególności czy opakowanie, kartony i folie nie zostały uszkodzone.

a) W przypadku stwierdzenia:
1. Uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki
2. Brak jednej lub więcej paczek
3. Niezgodności zawartości z przedmiotem zamówienia 

Należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Firmy telefonicznie.


§9 Warunki reklamacji

1.
Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) dni od dnia wydania produktu Klientowi, z wyjątkiem części elektronicznych. 

2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty.

4. W przypadku, gdy produkt został odebrany osobiście w Sklepie , reklamacje należy składać właśnie w Sklepie.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad.

6. Sprzedający nie zwraca poniesionych przez kupującego kosztów z tytułu montażu i demontażu zakupionych u nas części. Przed zakupem oraz montażem radzimy upewnić się, czy dana część będzie pasowała do konkretnego modelu samochodu.


§10 Warunki gwarancji

1.
Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt.


§11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1.
Klient może zrezygnować z zamówienia , jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z biurem sklepu
b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego saabix.pl

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym saabix.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny klient ponosi koszt przesyłki bieg terminu o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
- od daty otrzymania zrealizowanego zmówienia (wydania produktu),

3. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosowanie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. Oprawach konsumenta- tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014r., Dz. U. Z 2014r., poz. 287): oraz jeśli są to części elektroniczne.

* oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami §12 regulaminu.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Firmie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) w Sklepie – podczas odbioru towaru;

b) po odebraniu przesyłki dostarczonej przez kuriera

7. W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu zwrotu towaru.

8. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada z koszty związane z takimi przesyłkami.


§12 Zwrot należności Klientom

1.
Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia ( w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny ) opłacone z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
2. W przypadku zwrotu produktu ( odstąpienia od umowy) Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Firma dokona zwrotu pieniędzy na:

*rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu
- przy odbiorze u kuriera


§13 Dane osobowe

1.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym saabx.pl , w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym saabix.pl . Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywania przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym saabix.pl.

2. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych prze Klienta w Sklepie Internetowym saabix.pl..

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje kont”).

4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§14 Postanowienia końcowe

1.
Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego saabix.pl nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.
Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego saabix.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszania dostępności Sklepu Internetowego saabix.pl w przypadku konieczności przeprowadzania konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego saabix.pl.

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w §11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §11 regulaminu.

4.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy saabix.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego saabix.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępniania na stronie Sklepu Internetowego saabix.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl